ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ

Μύθος #8

Τα ορυκτά καύσιμα είναι πιο φθηνά από την αιολική ενέργεια και δεν επιδοτούνται.

dia4-5
myth08info

Συνέπειες επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων

 

Η οικονομική στήριξη των συμβατικών τεχνολογιών έχει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες:

  • Υπονομεύει την πρόσβαση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων σε φθηνή ενέργεια.
  • Συμβάλει στην επιδείνωση της ανθρώπινης υγείας και την αλλαγή του κλίματος.
  • Αποτελεί εμπόδιο για την επενδυτική στροφή στις καθαρές τεχνολογίες και βλάπτει την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Υπονομεύει την αποτελεσματικότητα μηχανισμών όπως το σύστημα εμπορίας ρύπων.
  • Συντηρεί την υπερεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
  • Στερεί πόρους από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Τα ορυκτά καύσιμα λαμβάνουν πολύ υψηλές επιδοτήσεις. Το μεγαλύτερο τμήμα των επιδοτήσεων δίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Αλήθεια

Λάθος. Τα ορυκτά καύσιμα φαίνονται μερικές φορές πιο φθηνά ακριβώς επειδή επιδοτούνται.

Τα ορυκτά καύσιμα λαμβάνουν πολύ υψηλές επιδοτήσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται στρεβλή εικόνα για το πραγματικό κόστος ενέργειας. Έτσι, συντηρούνται μύθοι όπως ο «φθηνός λιγνίτης» και διατηρείται υπερβολική εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Επιδότηση ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα

 

Σύμφωνα με μελέτη του WWF13 για την Ελλάδα, εκτιμάται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση λιγνίτη, φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει λάβει συνολική στήριξη 15,4 δισ. ευρώ σε διάστημα 10-15 ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται το εξωτερικό κόστος χρήσης των ορυκτών καυσίμων (δηλαδή το κόστος από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον).

 

Η μελέτη εξέτασε 10 άμεσους και έμμεσους μηχανισμούς στήριξης και κατέληξε πως το μεγαλύτερο τμήμα των επιδοτήσεων δίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι πληρώνουν, για ποια υπηρεσία και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των ποσών. Για παράδειγμα, μέσω των λεγόμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το πετρέλαιο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσό επιδοτήσεων, περίπου 6,2 δισ. ευρώ. Η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή έχει λάβει πάνω από 5 δισ. ευρώ και το φυσικό αέριο περίπου 4,3 δισ. ευρώ.

Επιδότηση ορυκτών καυσίμων και ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να παραμένουν διεθνώς σε υψηλά επίπεδα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (International Energy Agency – ΙΕΑ)14. Την περίοδο 2010-2018, οι συνολικές επιδοτήσεις σε συμβατικά καύσιμα ξεπέρασαν τα 380 δισ. δολάρια ετησίως. Συγκεκριμένα για το 2018, η εκτιμώμενη αξία των επιδοτήσεων αυξήθηκε κατά 30% σε πάνω από 400 δισ. δολάρια (Διάγραμμα 4).

 

Σύμφωνα με την ΙΕΑ, η συνέχιση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, οι οποίες είναι υπερδιπλάσιες από τις εκτιμώμενες επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Διάγραμμα 5), βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας.

Γι’ αυτό, ήδη από το 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε δεσμευτεί για τον τερματισμό των επιδοτήσεων σε ορυχεία άνθρακα έως το 201815, ενώ το 2013 ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στον τερματισμό των περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων που περιλαμβάνουν και όσες κατευθύνονται στα ορυκτά καύσιμα16.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, ώστε να αυξηθούν οι πόροι έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών αποθήκευσης και καθαρής ενέργειας17.