ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μύθος #1

Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες.

To παράδειγμα της νότιας Εύβοιας

 

Στη νότια Εύβοια, τα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7MW που είχαν κατασκευαστεί την περίοδο 1998-2017 προσέφεραν συνολικά 82,6 εκατ. ευρώ στην τοπική κοινωνία έως το 20181.

 

Αυτά τα αιολικά πάρκα προσφέρουν στην τοπική κοινωνία:

  • 2,2 εκατ. ευρώ ετησίως για εργασίες, εργολαβίες, προμήθειες κ.λπ.
  • 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως από το παρακρατούμενο ειδικό τέλος του 3%.
  • 62 άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις εργασίας (στοιχεία 2017) για τη λειτουργία και συντήρηση των ανεμογεννητριών (βλ. Μύθο 2).

Αλήθεια

Λάθος. Προσφέρουν πολλαπλά τοπικά οφέλη.

Οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων με 3 τρόπους:

    1. Υπάρχει εισροή εσόδων στην τοπική αγορά με διάφορες μορφές, όπως για εργασίες και εργολαβίες κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων, για αγορά προμηθειών και υπηρεσιών, για αντισταθμιστικά έργα, καθώς και με χορηγίες, ενισχύσεις τοπικών συλλόγων, σχολείων και κοινωνικών υποδομών κ.λπ.
    2. Αποδίδεται το ειδικό τέλος (3%) που παρακρατείται από τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) των αιολικών πάρκων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών έργων και στους οικιακούς καταναλωτές για μείωση των λογαριασμών ρεύματος.
    3. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία των αιολικών πάρκων.

Ειδικό τέλος 3%

 

Το ειδικό τέλος 3% που αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες παρακρατείται αυτόματα από τον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), τη δημόσια επιχείρηση που διαχειρίζεται τον ειδικό λογαριασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΕΛΑΠΕ). Το τέλος αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους χωρίς καμία μεσολάβηση των παραγωγών. Σχεδόν το 1/3 του ποσού αυτού, δηλαδή το 1,2% των ακαθάριστων εσόδων των αιολικών πάρκων, χρησιμοποιείται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν τα έργα (Ν.3851/2010 και Ν. 4964/2022). Το υπόλοιπο αποδίδεται στους δήμους για τοπικά έργα.

 

Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από απόφαση του ΥΠΕΝ, δημοσιοποιήθηκαν ανά κοινότητα τα ποσά που δικαιούνται οι κάτοικοι για την παραγωγή των ετών 2021-20222. Πάνω από 20 εκατ. ευρώ πρόσφεραν τα αιολικά πάρκα στους καταναλωτές των κοινοτήτων που τα φιλοξενούν. Συνολικά, πάνω από 54 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στους ΟΤΑ και τους καταναλωτές των κοινοτήτων.

Το 1,2% των ακαθάριστων εσόδων των αιολικών πάρκων χρησιμοποιείται για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών.